สังคมศึกษา ม.3 เทอม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์เท่านั้น