เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

POSITIVE FLIPPING

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ POSITIVE FLIPPING ไปใช้
เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจ ความเป็นมา หลักการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบPOSITIVE FLIPPING เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง SELF-ESTTEEM