homePOSITIVE FLIPPING
personperson_add
POSITIVE FLIPPING

ผู้สอน
พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
POSITIVE FLIPPING

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13525

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ POSITIVE FLIPPING ไปใช้
เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจ ความเป็นมา หลักการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบPOSITIVE FLIPPING เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง SELF-ESTTEEM


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)