homePOSITIVE FLIPPING
person
POSITIVE FLIPPING

ผู้สอน
พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
POSITIVE FLIPPING

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13525

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ POSITIVE FLIPPING ไปใช้
เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจ ความเป็นมา หลักการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบPOSITIVE FLIPPING เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง SELF-ESTTEEM


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)