เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอน เรื่อง การใช้ ClassStart ในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3/1 และ ม. 3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1) ความเข้าใจในการใช้ ClassStart ในการเรียนรู้

2) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ ClassStart ในการเรียนรู้ได้