การเรียนการสอน เรื่อง การใช้ ClassStart ในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3/1 และ ม. 3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

1) ความเข้าใจในการใช้ ClassStart ในการเรียนรู้

2) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ ClassStart ในการเรียนรู้ได้