homesocid study#14
person
socid study#14

ผู้สอน
พระ จิรายุทธ์ กันใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
socid study#14

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13535

สถานศึกษา
นิสิต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีที่4 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)