เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Study#01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนบดี ปรเมธากุล

นิสิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สาระที่ 4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม