Social Study#01

ธนบดี ปรเมธากุล

นิสิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม