เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

socid study#14

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระ จิรายุทธ์ กันใจ

นิสิต สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีที่4 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม