เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Study#15

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Wattanothai Rattanaphom

นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม