ผู้สอน
Wattanothai Rattanaphom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Social Study#15


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13539

สถานศึกษา

นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม