Social Study#15

Wattanothai Rattanaphom

นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม