Social Study#16

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย จายยอด น้อยยอด

นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม