Social Study#16

จายยอด น้อยยอด

นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม