homeSocial Study#07
personperson_add
Social Study#07

ผู้สอน
พระ พระ วิสาร กิตติพนาไพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Social Study#07

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13541

สถานศึกษา
นิสิตสาขา วิชาหลักสูตรและการสอน เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่4 วิชา สังคมศึกษา

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)