เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Study#07

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระ พระ วิสาร กิตติพนาไพร

นิสิตสาขา วิชาหลักสูตรและการสอน เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่

สาระที่4 วิชา สังคมศึกษา

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์