Social Study#05

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4 วิชา สังคมศึกษา

 สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์