Social Study#01

ธนบดี ปรเมธากุล

นิสิตสาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่  4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม