homeSocial Study#01
person
Social Study#01

ผู้สอน
ธนบดี ปรเมธากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Social Study#01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13543

สถานศึกษา
นิสิตสาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

สาระที่  4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)