homeSocial Study # 09
person
Social Study # 09

ผู้สอน
วิฑูรย์ แสนเหลียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Social Study # 09

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13544

สถานศึกษา
นิสิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

สาระที่ 4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)