Social Study # 09

วิฑูรย์ แสนเหลียว

นิสิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่ 4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม