เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Study # 09

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิฑูรย์ แสนเหลียว

นิสิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

สาระที่ 4  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม