social study#08-#17

พระสุภาพ อัศวินภูเขา

นิสิต ครุศาสต ร์สังคมศึษา วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม