การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

Sanit Srikoon

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1) ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ