การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

1) ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ