การศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานผสานแนวคิดประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

Sanit Srikoon

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1) ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ

2) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ