DTCM441_2557

ผู้สอน
เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
DTCM441_2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13549

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีการทางระบาด

วิทยา ในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข

Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literaturein dental public health.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)