homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ 32102)
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ 32102)

ผู้สอน
นาง เบญจมาภรณ์ โยธะการี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ 32102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13552

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เข้าใจน้ำเสียงความรู้สึกของผู้พูด คำสั่งคำขอร้องคำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณีอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่านตีความวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูลข่าวสารบทความสารคดีบันเทิงคดีสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล้อมอาหาร เครื่องดื่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขายการเดินทางท่องเที่ยวภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแสดงความคิดเห็นความต้องการอธิบาย บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ

เหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองสามารถนำเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเจรจาโน้มน้าวต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนำเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นโดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลินเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อไปใช้อย่างมีวิจารณญาณเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายการเข้าสู่สังคมและอาชีพสามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)