เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อังกฤษ ม.2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิดาภา อุ่นใจ

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

เขียนข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน

นแสดง ส น น และ

ส ท ส เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร

ประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เขียนสรุปความส าคัญ/แก่น

สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมผลการเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ได้

2. เขียนข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่านได้

3. นแสดง ส น น และ

ส ท ส ได้

4. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม ได้

5. เขียนสรุปความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่

อยู่ในความสนใจของสังคม ได้