เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัญจนี ประทุมเพชร

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คําอธิบายรายวิชา

อ 21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุมสาระการเรยนร ี ภาษาต ู างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขาใจคําสั่งคําขอรองคําแนะชี้แจงขอความ นิทาน บทรอยกรอง เรื่องสั้น ประโยค และสื่อที่ไมใช

ความเรียงการทักทายการกลาวลาการขอโทษ การขอบคุณ การชมเชย ภาษาที่ใชแสดงความตองการการขอ

ความชวยเหลือการตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือโดยใชคําศัพทสํานวน ประโยคขอความที่ใชใน

การขอใหขอมูลในการบรรยายกิจวัตรประจําวัน เหตุการณที่อยูในความสนใจเรื่องตางๆ ใกลตัว ใชภาษาและ

ทาทางที่สุภาพและเหมาะสมกับมารยาทของสังคมและวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา ใช

เครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง สามารถบูรณาการเขากับกลุมสาระอื่น เพื่อใชในการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพ เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสาร ใฝเรียนรูสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา โดยใชเทคโนโลยีประกอบ

อยางมีประสิทธิภาพ

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4

ต 1.3 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/5

ต 2.1 ม.1/1

ต 2.2 ม.1/1

ต 3.1 ม.1/1

ต 4.1 ม.1/1

รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด403

หลักสูตรกลุมสาระภาษาตางประเทศ

คําอธิ