เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทัศนศิลป์ ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศรัญญา พานุราช

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และสื่อความคิดจินตนาการด้วยงานทัศนศิลป์ การสืบค้นข้แมูลข่าวสารและการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะ การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกบัความงามและศิลปะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ มการวิเคราะห์ทัศนธาตุ และวิจารณ์งานศิลป์ การนา ความรู้ทางทศันศิลป์ไปใชก้ บักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจาวันเข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งศิลปะ ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรมไทยและสากล การเห็นคุณค่าของศิลปะ วฒั นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6

ศ 1.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3

รวมท้งัหมด 9 ตัวชี้วัด

http://www.satreephuket.ac.th/academic/curriculum_vichakarn/cur_art/3_kamatibai/2_mton_basic.pdf