เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัทรา บุญเรือง

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ศึกษาการใช้โปรแกรมสำหรับงาน Animation รู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Flash สามารถเรียกกล่องเครื่องมือ อุปกรณ์และหน้าที่ภายในกล่องเครื่องมือ (Tools Box) สามารถใช้เครื่องมือภายใน Toolbar ตลอดจน ใช้คำสั่งพื้นฐานการเปิด ปิด และการสร้าง File ใหม่ บอกเทคนิคการสร้างตัวอักษรด้วย Text Tool สร้างเส้นไกด์ (Guide line) และรู้วิธีการใช้ Library

ทั้งนี้ ยังสามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการสร้าง Symbol สร้าง Mask Layer และ Break Apart แยกชนิดของภาพที่จะนำมาใช้ในโปรแกรมได้ถูกต้อง สร้างชิ้นงานโดยการนำ Symbol มาใช้ประกอบเป็นชิ้นงานได้ และสามารถสร้างภาพ Animation แบบง่าย ๆ ออกแบบ Symbol เองเป็น กำหนดขั้นตอนการสร้างรูปแบบของงานเพื่อเตรียมไปขึ้นบน Website ได้

ตลอดจนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพ Animation และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

http://it.benchama.ac.th/graweb/flash/intro1.html