ผู้สอน
วนิดา วิริยะกรศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ส 22102) ม. 2/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13564

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจ ในเรื่องการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ทางสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา

บอกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทวีปยุโรป และแอฟริกา

อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา อภิปรายปัญหาสาเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรป

และแอฟริกา รวมทั้งอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีการตระหนัก และเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเนื้อหา https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse/wiki/7ea1f/_1.html