เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชรินรัตน์ โทอะรัญ

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา

32101 ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้าษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตีความวิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่างๆ ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ สามารถนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าวต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเข้าสู่สังคมโลกโดยสามารถใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์และรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3,

1.2 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4

ต 1.3 ม.5/1, ม.5/2

ต 2.2 ม.5/1, ม.5/2

ต 3.1 ม.5/1, ม.5/2

ต 4.1 ม.5/1, ม.5/2

ต 4.2 ม.5/1, ม.5/2

http://krupawana.blogspot.com/2011/05/32101-5-1-4-0-1-1_12.html