คณิตศาสตร์ ค22102 ม.2/1

ชุษณมน ชัยโยธา

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22102

http://www.slideshare.net/susuwan25/22-14911754