กีตาร์ ม.1/1ภาคเรียนที่2/2557

ธวิทย์ ดมหอม

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติกีตาร์