ดนตรีครูพิภพ

คำอธิบายชั้นเรียน

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hVM-m9OFP7k