เมนเดล

สมบูรณ์ ผาพิมูล

เวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นยสลบสงว