ชีววิทยา ม.6

สมบูรณ์ ผาพิมูล

เวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาชีววิทยานี้ 3 คาบต่อสัปดาห์