homeงานเกษตร ม 1
personperson_add
งานเกษตร ม 1

ผู้สอน
นายกรวิชญ์ แสนมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานเกษตร ม 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13577

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา อธิบายความหมายและความสำคัญของการผลิตพืช หลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการปลูกพืช

วัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช วัตถุประสงค์และวิธีการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด การปักชำ

การตอนกิ่ง และการเสียบยอด ความสำคัญของดิน นํ้า และปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อ

การปลูกพืช ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หลักการ และวิธีการให้นํ้าและปุ๋ยแก่พืช วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร การจัดจำหน่ายผลผลิต การกำหนด

ราคาและคำนวณราคาขายผลผลิต

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการผลิตพืชได้

๒. วิเคราะห์หลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการปลูกพืชได้

๓. อภิปรายความสำคัญของการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้

๔. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืชได้

๕. วิเคราะห์ความสำคัญของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

๖. บอกคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช และเตรียมดินปลูกพืชได้อย่างถูกต้อง

๗. เลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๘. อธิบายวิธีการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง และการเสียบยอดได้

๙. วิเคราะห์ความสำคัญของนํ้าและปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

๑๐. วิเคราะห์หลักการในการให้นํ้าและปุ๋ยแก่พืช และเลือกวิธีให้นํ้าและปุ๋ยพืชได้อย่างเหมาะสม

๑๑. อธิบายหลักการ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

๑๒. อธิบายขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และหลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้

๑๓. อธิบายความหมายของการแปรรูปผลผลิตและการถนอมอาหารได้

๑๔. แปรรูปผลผลิตและถนอมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผลผลิตแต่ละชนิด

๑๕. อภิปรายความสำคัญของการวางแผนจัดจำหน่ายผลผลิต วิธีการกำหนดราคาขายผลผลิต และคำนวณราคาขาย

ผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)