การงานอาชีพฯม.3/1

ลักษมันต์ วิระพันธ์ุ

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเรื่อง