home935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557
personperson_add
935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557

ผู้สอน
person
นพวรรณ เมืองแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13579

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำชั้นเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ classstart เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในรายวิชานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาไทยได้

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการเขียนงานวิชาการ และการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)