home935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557
person
935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557

ผู้สอน
นพวรรณ เมืองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13579

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดทำชั้นเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ classstart เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในรายวิชานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาไทยได้

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการเขียนงานวิชาการ และการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)