935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำชั้นเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ classstart เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในรายวิชานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาไทยได้

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการเขียนงานวิชาการ และการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ