มัธยมศึกษาปีที่ 5 การตัดต่อวีดีโอ (ง30246)

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัดต่อ