การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23104)

เจริญ เรืองรอง

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3