การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23104)

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 3