การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง21104)

เจริญ เรืองรอง

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1