งานเขียนแบบ (ง20208)

เจริญ เรืองรอง

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

งานเขียนแบบ มัธยมศึกษาปีที่3