เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHE306 อนามัยสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบายและการบริหารงานสุขาภิบาลและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน การกำจัดสิ่งปฏิกูล การกำจัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย การควบคุมแมลง สัตว์กัดแทะ และสัตว์นำโาร