ประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาตามบทเรียนที่ครูกำหนด