ประถมศึกษาปีที่ 2

นายธีระพล เอี่ยมอาจ

โรงเรียนวัดหนองเต่า

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาตามบทเรียนที่ครูกำหนด