IS2 (I 30202)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 โดยการเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปแบบรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ นำเสนอความคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ