ชั้น ป 5/1

ภัทราวุธ เพชรชู

โรงเรียนวัดบ้านส้อง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5/1