เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา ม.1 พ 21102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รณชัย บุรีมาศ

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและ ระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวะ การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เพื่อให้เห็นคุณค่า ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง