ส 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

mail testham

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ฯ ให้นักเรียนเพื่อเรียนเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจรายวิชาเพิ่มมากขึ้น