เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท22102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิตนา ประเมทะโก

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ใช้สำหรับสอนในรายวิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นม.2/1 ม.2/2 ม.2/3