ท22102

จิตนา ประเมทะโก

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับสอนในรายวิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นม.2/1 ม.2/2 ม.2/3