เพศศึกษา ม.4/1

มโนชญ์ ปะเมโท

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่ต้องการให้นักเรียน