เพศศึกษา ม.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนชญ์ ปะเมโท

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

เป็นรายวิชาที่ต้องการให้นักเรียน