มัธยมศึกษาตอนต้น ๑-๓(ทุกห้อง)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกห้อง