home921-223 Industrial Economics and Cost Management
personperson_add
921-223 Industrial Economics and Cost Management

ผู้สอน
person
สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
921-223 Industrial Economics and Cost Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13616

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมได้


วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๑)เห็นความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีต่ออุตสาหกรรม

๒)เข้าใจเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน

๓)เข้าใจเรื่องค่าของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

๔)เข้าใจเรื่องค่าเสื่อมราคา

๕)สามารถประเมินค่าคาดหมายและตัดสินใจเลือกทางเลือกได้

๖)สามารถวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

๗)สามารถตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้

๘)เข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)