ผู้สอน
สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

921-223 Industrial Economics and Cost Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13616

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมได้


วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๑)เห็นความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีต่ออุตสาหกรรม

๒)เข้าใจเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน

๓)เข้าใจเรื่องค่าของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

๔)เข้าใจเรื่องค่าเสื่อมราคา

๕)สามารถประเมินค่าคาดหมายและตัดสินใจเลือกทางเลือกได้

๖)สามารถวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

๗)สามารถตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้

๘)เข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ