home921-223 Industrial Economics and Cost Management
person
921-223 Industrial Economics and Cost Management

ผู้สอน
person
สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
921-223 Industrial Economics and Cost Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13616

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมได้


วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๑)เห็นความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ที่มีต่ออุตสาหกรรม

๒)เข้าใจเรื่องต้นทุนและจุดคุ้มทุน

๓)เข้าใจเรื่องค่าของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

๔)เข้าใจเรื่องค่าเสื่อมราคา

๕)สามารถประเมินค่าคาดหมายและตัดสินใจเลือกทางเลือกได้

๖)สามารถวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

๗)สามารถตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้

๘)เข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)