เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1092305 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ. สุวิทย์ ไวยกุล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 55/1 ภาคเรียน 2557/2