1094610 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

สุวิทย์ ไวยกุล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อดิจิทัลแบบต่างๆ รูปภาพ ตัวอักษรหรือข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัดการ ภาษาสคริปต์และมาร์กอัพ เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านการศึกษา วิธีการนำส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 5ปี / ปกติ ป.ตรี / 55