เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1094610 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ. สุวิทย์ ไวยกุล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อดิจิทัลแบบต่างๆ รูปภาพ ตัวอักษรหรือข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัดการ ภาษาสคริปต์และมาร์กอัพ เพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านการศึกษา วิธีการนำส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 5ปี / ปกติ ป.ตรี / 55