2/57 ภาษาไทยสำหรับครูประะถมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยสำหรับครูประถม รูปแบบการสอนเทคนิคการสอนและวิธีการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน