home2/57 ภาษาไทยสำหรับครูประะถมศึกษา
personperson_add
2/57 ภาษาไทยสำหรับครูประะถมศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/57 ภาษาไทยสำหรับครูประะถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13643

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยสำหรับครูประถม รูปแบบการสอนเทคนิคการสอนและวิธีการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)