เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/57 ภาษาไทยสำหรับครูประะถมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยสำหรับครูประถม รูปแบบการสอนเทคนิคการสอนและวิธีการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน