home2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย
person
2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13644

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
การสืบค้นและประมวลแนวคิด ทฤษฎีพหุปัญญา และแนวทาง การพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยต่างๆ ที่ใช้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญาและการนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็นหลักการและกระบวนการ วางแผนออกแบบ สร้างสรรค์กระบวน การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ บริบทและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวิชาชีพครูทางการศึกษาปฐมวัยต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)