2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
การสืบค้นและประมวลแนวคิด ทฤษฎีพหุปัญญา และแนวทาง การพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยต่างๆ ที่ใช้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญาและการนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็นหลักการและกระบวนการ วางแผนออกแบบ สร้างสรรค์กระบวน การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ บริบทและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวิชาชีพครูทางการศึกษาปฐมวัยต่อไป