home2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย
personperson_add
2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/57 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13644

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
การสืบค้นและประมวลแนวคิด ทฤษฎีพหุปัญญา และแนวทาง การพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยต่างๆ ที่ใช้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาพหุปัญญาและการนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็นหลักการและกระบวนการ วางแผนออกแบบ สร้างสรรค์กระบวน การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ บริบทและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานและสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวิชาชีพครูทางการศึกษาปฐมวัยต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)