homeวิชาการภาษีอากรธุรกิจ
person
วิชาการภาษีอากรธุรกิจ

ผู้สอน
sumana poonphon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการภาษีอากรธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13645

สถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายวิชา

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1 รหัสและชื่อรายวิชา

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)

2 จำนวนหน่วยกิต

3 (3-0-6)

3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เป็นวิชาแกน

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / เบอร์โทรศัพท์ /E-mail

ผศ.สุมนา พูลผล 0918764069 , 0861299410 e-mail: sumana_ivanov@hotmail.com

ดร.กิติมา ทามาลี 0841053246 e-mail: ktamalee@gmail.com

5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 / ชั้นปีที่เรียน

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

8 สถานที่เรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

9 วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด

1 ธันวาคม 2557

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการคลังสาธารณะ

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ภาษีที่กรมสรรพากรรับผิดชอบ

3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร

4.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีการรับมรดก

5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณภาษีประเภทต่าง ๆ ได้

6.เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริง

2วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านบริหารธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา

1 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงนโยบายการภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมรดก ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การคำนวณภาษี การยื่นแบบแสดงรายการ และการเสียภาษีทางด้านธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

45 ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

มี

การศึกษาด้วยตนเอง

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1 คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต กัลยาณมิตร จิตอาสา ตรงต่อเวลา

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากร

-

1.3 วิธีการประเมินผล

-แบบพัฒนาตนเองในด้าน กัลยาณมิตร จิตอาสา

-แบบเซ็นชื่อเข้าเรียน,ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำข้อสอบทุกครั้ง

-

2 ความรู้

2.1 ความรู้ที่จะได้รับ

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชานี้กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ

2.2 วิธีการสอน

การบรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การใช้เนื้อหาจาก website ที่เกี่ยวข้องในวิชานี้

2.3 วิธีการประเมินผล

การตอบคำถาม การทำแบบทดสอบย่อย แบบทดสอบสอบกลางภาค และแบบสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

ผู้เรียนสามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาภาษีอากรธุรกิจ

3.2 วิธีการสอน

การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้กรณีศึกษา การทำงานกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการกรอกแบบแสดงรายการภาษีและการคำนวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา

-การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาทางภาษีอากร

-

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

ผู้เรียนสามารถติดต่อ สื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ปกครอง อาจารย์ เพื่อนนักศึกษา ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม

4.2 วิธีการสอน

การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังตนเองด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์

4.3 วิธีการประเมินผล

ผู้สอนพูดคุย ซักถามความคิดเห็นของผู้เรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

5.2 วิธีการสอน

ผู้สอนแนะนำ website ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ให้ผู้เรียนได้ไปสืบค้น พิมพ์เป็นเอกสารประกอบการสอน ผู้สอนสรุปเนื้อหา และชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากเว็บไซต์

5.3 วิธีการประเมินผล

-ผู้สอนซักถาม และสรุป ข้อมูลที่นักศึกษาได้ไปสืบค้น ตาม website ที่ผู้สอนแนะนำ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร

-ความหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร การจำแนกประเภทของภาษีอากร ลักษณะของอากรที่ดี ความสัมพันธ์ของการคลังสาธารณะกับภาษีอากร นโยบายการคลัง ความสัมพันธ์ของนโยบายการคลังกับระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลังของไทยในปัจจุบัน

3

การตั้งคำถาม(Questioning) การแสดงของมูลที่เกี่ยวข้องบนWebsite ,

การบรรยาย (Lecture) Presentation

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

2-4

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประเภทเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และ ยกเว้นภาษี แหล่งเงินได้พึงประเมิน การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการคำนวณภาษี กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ พรบ.ภาษีการรับมรดก(กรณีได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงภาคเรียนที่2/2557)

9

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

5-6

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานภาษีประเภทต่าง ๆ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ

9

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

7

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าทีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตวามรับผิดในการเสียภาษี ฐานภาษี การคำนวณภาษี การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ

3

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

8

สอบกลางภาค

9

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ประเภทของธุรกิจเฉพาะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฐานภาษีและอัตราภาษี การคำนวณภาษี แบบแสดงรายการ กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ

3

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

10

ภาษีศุลกากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ผู้มีหน้าทีเสียอากร อัตราอากรขาเข้า อัตราอากรขาออก การคำนวณอากร ของยกเว้นอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด กำหนดเวลาชำระอากร โทษทางศุลกากร

3

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

11-12

ภาษีสรรพสามิต

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต สินค้า และบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต การยกเว้นภาษีสรรพามิต การคำนวณภาษีสรรพสามิต กำหนดเวลาการชำระภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษ

6

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

13

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ฐานภาษี การคำนวณภาษี การยกเว้นภาษี ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี โทษทางภาษี

3

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

14

ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย

-ภาษีบำรงุท้องที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ฐานภาษี การคำนวณภาษี กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี การยกเว้นภาษี โทษทางภาษี

-ภาษีป้าย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ฐานภาษี การคำนวณภาษี กำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี การยกเว้นภาษี โทษทางภาษี

3

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation, Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

15

อากรแสตมป์

ประเภทของตราสารที่ต้องเสียอากรแสดมป์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร ผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าอากร การยกเว้นอากร การคำนวณอากร โทษทางอากรแสตมป์

3

การตั้งคำถาม(questioning)

การฝึกปฎิบัติ (Doing)

กรณีศึกษา(Case Study)

การบรรยาย (Lecture)

Presentation Website

ผศ.สุมนา พูลผล

ดร.กิติมา ทามาลี

16

สอบปลายภาค

รวม 45 ชั่วโมง

*ลำดับเนื้อหาในแผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ลำดับที่

ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1

ตามเนื้อหาที่ได้สอนในระหว่างสัปดาห์ที่ 1-8

แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบระหว่างภาค

ระหว่างสัปดาห์ที่1-8

50%

3

ด้านจิตพิสัย

แบบบันทึกด้านจิตพิสัย

10%

4

ตามเนื้อหาที่ได้สอนในสัปดาห์ที่ 9-15

แบบทดสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ 16

40%

*แผนการประเมินผลการเรียนรู้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งในด้านตัวผู้เรียน ช่วงเวลา

** ผู้สอนแจ้งนักศึกษาล่วงหน้าเกี่ยวกับ เนื้อหา วัน เวลา การสอบย่อยในแต่ละครั้ง

***กรณีนักศึกษา มีข้อสงสัยในคะแนนสอบ ผู้สอนอนุญาตให้นักศึกษาดูกระดาษคำตอบของตนเป็นรายบุคคลเท่านั้น

****กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนภายใน 15 วันทำการ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียนอย่างเป็นทางการ หากพ้นจากกำหนดนี้ ผู้สอนจะทำ 5 ส. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1ตำราและ/หรือเอกสารหลัก

-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543)

-ประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

-พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

-พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

-พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

-พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2เอกสารและข้อมูลสำคัญ

-เอกสารประกอบการสอนที่ผู้สอนจัดทำ

-power point

-บทความที่เกี่ยวข้อง

3 Website ที่เกี่ยวข้อง

www.rd.go.thwww.customs.go.thwww.excise.go.thwww.mof.go.th, www.dia.go.th

แบบสรุปคะแนนการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ในด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต กัลยาณมิตร

จิตอาสา ตรงต่อเวลา

ชื่อ............................................นามสกุล............................................รหัสประจำตัว..................................................

สาขาวิชา...................................................วิชา ⃝ การเงินธุรกิจ ⃝ การภาษีอากรธุรกิจ

ภาคเรียน...................................................

พฤติกรรม

การปฏิบัติ /คะแนนเต็ม

ผู้ประเมิน /วิธีการ ,หลักฐาน

คะแนนที่ได้

1.ความซื่อสัตย์ สุจริต

ผู้เรียนไม่ทุจริตในการสอบ

(2.5คะแนน)

ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะทำข้อสอบ

2. การตรงต่อเวลา

ผู้เรียนเข้าเรียนภายในเวลา 8.30 น. สำหรับภาคเช้า และ 13.00น. สำหรับภาคบ่าย ทุกครั้ง (2.5 คะแนน)

ผู้สอนให้นักศึกษาเซ็นชื่อเข้าเรียน รวมทั้งขีดเส้นแดงสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนสาย

3.กัลยาณมิตร

ผู้เรียนแนะนำ หนังสือ เอกสาร ตำรา website ที่เป็นประโยชน์ในวิชานี้ หรือ ติววิชานี้ให้เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

(1.5คะแนน)

ผู้สอนประเมินจาก /แบบบันทึกกิจกรรมกัลยาณมิตร

4.จิตอาสา

ผู้เรียนมีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ

(3.5 คะแนน)

ผู้สอนประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมจิตอาสา

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รวม.................คะแนน

แบบบันทึก พฤติกรรม ด้าน จิตอาสา กัลยาณมิตร

ชื่อ............................................นามสกุล............................................รหัสประจำตัว..................................................

สาขาวิชา...................................................วิชา⃝ การเงินธุรกิจ ⃝ การภาษีอากรธุรกิจ ภาคเรียน.....................

พฤติกรรม

ครั้งที่ / วัน เดือน ปี

รายละเอียดการปฏิบัติ

ลายเซ็นผู้รับการปฎิบัติ

จิตอาสา

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

กัลยาณมิตร

1.

2.

3.

*การปฎิบัติ หมายถึงกิจกรรมที่นักศึกษาทำ เช่น

ด้านจิตอาสา : ช่วยอาจารย์พิมพ์เอกสาร, ช่วยอาจารย์จัดเก็บเอกสาร, ช่วยอาจารย์ทำ 5 ส , ช่วยงานอาจารย์ใน ด้านอื่น ๆ ตามที่อาจารย์มอบหมาย (ระบุ)

ด้านกัลยาณมิตร : ติววิชาให้เพื่อน, แนะนำหนังสือให้เพื่อน, แนะนำ website ให้เพื่อน, แนะนำตำราให้เพื่อน, แนะนำสื่ออื่น ๆ เพื่อการศึกษาให้เพื่อน

*ลายเซ็นผู้รับการปฎิบัติ

ด้านจิตอาสา : ลายเซ็นอาจารย์ ด้านกัลยาณมิตร : ลายเซ็นเพื่อนนักศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)